محصولات جديد

پکیج طلائی

پکیج طلائی
 • 35,000 تومان

انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی
 • 15,000 تومان

انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی
 • 1,000 تومان

صدف دکمه ای

صدف دکمه ای
 • 1,000 تومان

انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی
 • 3,500 تومان

صدف دو کفه ای کنگره دار

صدف دو کفه ای کنگره دار
 • 15,000 تومان

انواع صدف و گوش ماهی

انواع صدف و گوش ماهی
 • 20,000 تومان

گوشواره صدفی

گوشواره صدفی
 • 3,000 تومان

گوشواره صدفی

گوشواره صدفی
 • 3,000 تومان

محصولات ویژه

ستاره دریایی حجمی بزرگ

ستاره دریایی حجمی بزرگ
 • 30,000 تومان

صدف شمشیری

صدف شمشیری
 • 8,000 تومان

صدف کفه ای کنگره دار

صدف کفه ای کنگره دار
 • 9,000 تومان

صدف دوکی زرد و قهوه ای

صدف دوکی زرد و قهوه ای
 • 1,000 تومان

صدف بسته ای

صدف بسته ای
 • 20,000 تومان

صدف شمشیری

صدف شمشیری
 • 8,000 تومان

صدف شاخدار

صدف شاخدار
 • 30,000 تومان

صدف دریایی

صدف دریایی
 • 1 تومان

صدف خاری مشکی ریز

صدف خاری مشکی ریز
 • 2,000 تومان

صدف پنجه ای کوچک

صدف پنجه ای کوچک
 • 18,000 تومان

صدف پوست پیازی

صدف پوست پیازی
 • 10,000 تومان

صدف خاردار سفید

صدف خاردار سفید
 • 30,000 تومان

صدف خیاری

صدف خیاری
 • 80,000 تومان

صدف پنجه ای متوسط

صدف پنجه ای متوسط
 • 30,000 تومان

صدف پنجه ای بزرگ

صدف پنجه ای بزرگ
 • 60,000 تومان

صدف گاوی بزرگ

صدف گاوی بزرگ
 • 8,000 تومان

صدف شمشیری

صدف شمشیری
 • 8,000 تومان

صدف دوکی کوچک

صدف دوکی کوچک
 • 2,500 تومان

صدف برجی

صدف برجی
 • 10,000 تومان

صدف ببری

صدف ببری
 • 6,000 تومان

صدف دوکی قهوه ای کوچک

صدف دوکی قهوه ای کوچک
 • 1,000 تومان

صدف دوکی قهوه ای بزرگ

صدف دوکی قهوه ای بزرگ
 • 2,000 تومان

صدف کفه ای نارنجی

صدف کفه ای نارنجی
 • 1,200 تومان

ستاره دریایی حجمی بزرگ

ستاره دریایی حجمی بزرگ
 • 30,000 تومان

صدف کله قندی

صدف کله قندی
 • 1,000 تومان

صدف کفه ای بشقابی

صدف کفه ای بشقابی
 • 50,000 تومان

توتیا براق کوچک

توتیا براق کوچک
 • 14,000 تومان

توتیا براق بزرگ

توتیا براق بزرگ
 • 16,000 تومان

صدف مارپیج قهوه ای

صدف مارپیج قهوه ای
 • 8,000 تومان

صدف ریز طرح سنتی

صدف ریز طرح سنتی
 • 8,000 تومان

صدف کفه ای برجسته

صدف کفه ای برجسته
 • 8,000 تومان

صدف ریز کد 215

صدف ریز کد 215
 • 8,000 تومان

صدف ریز کد 214

صدف ریز کد 214
 • 8,000 تومان

صدف کفه ای کوچک سفید

صدف کفه ای کوچک سفید
 • 8,000 تومان

ستاره دریایی ریز

ستاره دریایی ریز
 • 2,500 تومان

صدف ریز کد 208

صدف ریز کد 208
 • 8,000 تومان

صدف ریز کد 207

صدف ریز کد 207
 • 8,000 تومان

صدف ریز کد 206

صدف ریز کد 206
 • 8,000 تومان

صدف ریز کد 205

صدف ریز کد 205
 • 8,000 تومان

ستاره دریایی متوسط

ستاره دریایی متوسط
 • 8,000 تومان